SIA HoproofPrivātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, t.sk. ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.hoproof.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai epastu, izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem, lai iepazītos ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un vienotos par sadarbību.

Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (telefoniski, sazinoties elektroniski, tiekoties klātienē, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās tie tiek apstrādāti.

1.3. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas par pēdējiem diviem mēnešiem, tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika. Gadījumā, ja Jūs interesē Politikas redakcija par ilgāku periodu, aicinam vērsties pie Pārziņa, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Jebkurā gadījumā grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā politikā, norādītajā datumā.

2. Pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis (turpmāk tekstā pārzinis) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hoproof” (vienotais reģ.Nr. 40203027067, kontaktinformācija: Kokneses prospekts 20 – 9, Rīga, LV-1014, tālrunis: +371 28799799, e-pasta adrese: info@hoproof.lv, mājas lapa www.hoproof.lv).

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4. Personas datu apstrādes mērķi

4.1. Pārzinis apstrādā personas datus uz šo noteikumu pamata kā atbildīgais apstrādātājs, galvenokārt pakalpojumu piedāvājumu sagatavošanas nolūkā.

4.2. Pārzinis kā atbildīgais apstrādātājs uz līguma pamata, kas noslēgts ar datu subjektu, apstrādā personas datus, kas nepieciešami ar datu subjektu slēdzamā līguma sagatavošanai, līguma partnera identifikācijai, līguma un no līguma izrietošo papildu saistību (piem., jumta konstrukciju garantija) savstarpējai izpildei, juridisko saistību izpildes nolūkā un tiesisko jautājumu un strīdu risināšanai. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

4.3. Pārzinis kā atbildīgais apstrādātājs pamatotas intereses esamības gadījumā apstrādā personas datus šādā nolūkā:

 • Klientu bāzes uzturēšanai un analīzei, lai ar analīzes rezultātu palīdzību uzlabotu pakalpojumu klāstu un izveidotu klientiem labākus piedāvājumus;
 • Pārziņa reklāmas un informācijas materiālu piegādei pa e-pastu vai ar SMS (tiešais mārketings).
 • Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: klienta un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

4.4. Datu subjektiem piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas un pieredzes uzlabošanas nolūkā Pārzinim ir tiesības papildus šajos noteikumos minētajiem apstrādāt arī citus personas datus. Tādu pašu iemeslu dēļ Pārzinim var rasties nepieciešamība apstrādāt datus arī citiem mērķiem, papildus šajos noteikumos noteiktajiem. Šajā punktā norādītās vajadzības rašanās gadījumā Pārzinis izvērtē attiecīgās apstrādes tiesiskumu, nodrošina datu subjekta informētību par attiecīgo apstrādi un saistītajām  tiesībām saskaņā ar tiesību aktu prasībām

4.5. Pārzinis ir ieviesis:

 • ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu.
 • Pārziņa uzņēmuma realizēto projektu un organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma atpazīstamību
 • Pārzinis veic vietnes apmeklējuma vēstures analīzi, lai novērtētu un uzlabotu informācijas izvietošanas efektivitāti vietnē, padarot to ērtāk izmantojamu lietotājam.

4.6. Šajā politikā minētās personas datu apstrādes mērķi nav apstrādāt īpašo kategoriju datus, piemēram, saistībā ar rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju saistītus datus.

4.7. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regulas 14.panta nosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta.

5. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis? 

5.1. Bez jau iepriekš norādītā, personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram,

a) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, adrese, tālruņa numurs, skype lietotājvārds un citi);

b) apmeklējot Pārziņa realizētos projektus vai organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotogrāfēti, iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt komentārus, fiksējot vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju.  Attiecīgie materiāli var tikt izmantoti Pārziņa zīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstus un fotogrāfijas Pārziņa sociālajos tīklos, mājas lapā, kā arī jebkurā masu informācijas līdzeklī.

c) Pārzinis veic apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

6. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

6.1. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta  c) un f) apakšpunktu.

6.2. Pārziņa realizēto projektu vai organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos, sociālajos tīklos un mājas lapā, lai nodrošinātu uzņēmuma atpazīstamību un personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

 • Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu (grupas uzņēmumu, autoražotāju) leģitīmajām interesēm.
 • Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmola atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāk norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

6.3. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese veikt analīzi, kas liecina, vai var liecināt par tā zīmola atpazīstamību.

7. Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms? 

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 

7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2.kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

7.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

7.3. Informāciju, kas saistīta ar Pārziņa realizēto projektu vai organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, Pārzinis plāno glabāt pastāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka šajā punktā minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa realizētajiem projektiem un pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

7.4. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

8. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 

8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; fotogrāfam veicot foto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti klientam;

8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

8.3. Pārzinis darbojas kā izstrādājumu un pakalpojumu izplatītājs. Vienlaikus Pārzinis savu preču un pakalpojumu pārdošanā var izmantot apakšuzņēmējus. Tāpēc datu apstrādei ar šiem noteikumiem pieļaujamajā apmērā var būt nepieciešams vai var būt lietderīga personas datu nodošana mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem.

8.4. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.  

8.5. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, un citi) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

9. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

9.1. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.hoproof.lv. Apmeklējot šo vietni, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties ar šo Politiku.

10. Datu subjekta tiesības

10.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

10.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses.

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. šajā gadījumā, tiek pieņemts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 • izmantojot pasta sūtījumu. šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Ja datu subjekts ir atteicies no personas datu apstrādes, personas datu nodošanas vai pieprasījis personas datu apstrādes ierobežošanu vai personas datu dzēšanu, Pārzinim līgumam atbilstoša pakalpojuma sniegšana datu subjektam var kļūt neiespējama. Šādā gadījumā Pārzinim ir tiesības atteikties no līgumā noteikto saistību izpildes un pakalpojuma sniegšanas un/vai vienpusīgi izbeigt starp Pārzini un datu subjektu noslēgto līgumu.

11. Kā tiek aizsargāti personas dati? 

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

Sīkdatņu politika

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes, kas tiek lietotas apmeklētāju skaita un dažādu sadaļu statistikas uzskaitei, dažu vietnes funkciju izmantošanai un vietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam. Savāktie dati tiek izmantoti, piemēram, arī vietnes attīstīšanai, reklāmas rezultātu uzskaitei un reklāmas virzīšanai ārpus mūsu vietnes. 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir maza apjoma teksta datnes, kas, apmeklējot vietni, tiek saglabātas, piemēram, lietotāja datora vai mobilās ierīces interneta pārlūka atmiņā. Sīkdatne nesatur personas datus un ar to nav iespējams identificēt atsevišķus apmeklētājus. Sīkdatņu saglabāšanu var aizliegt, mainot pārlūka iestatījumus. Iespējams, ka sīkdatņu aizliegšana var kavēt dažu vietnes funkciju lietošanu. Rēķinies arī ar to, ka sīkdatņu iestatījumi ir ierīcē un interneta pārlūkā balstīti. 

Mūsu izmantotās sīkdatnes

 • Google Analytics: analītiska sīkdatne, ar kuru vāc analītiskus datus par vietnes lietotājiem. Datus var izmantot arī reklāmas virzīšanai Google reklāmas tīklā.
 • Google Adwords: sīkdatne reklāmu virzīšanai un rezultātu uzraudzībai Google reklāmas tīklā.
 • Facebook Pixel: sīkdatne reklāmu virzīšanai un rezultātu uzraudzībai Facebook.
 • Google Tag Manager: sīkdatne, caur kuru administrējam vietnē izvietojamās sīkdatnes. 

Trešo personu sīkdatnes

Mūsu vietnē var būt saturs, saites un kontakti uz trešo personu vietnēm un sociālo mediju saziņas spraudņi saistībā ar mūsu vietnē esošajiem, piemēram, Facebook un YouTube video. Trešo personu lietotnēs piemēro konkrētās personas datu aizsardzības paziņojumu, ar kuru vari iepazīties, izmantojot konkrētās personas pakalpojumu. 

No sīkdatnes iegūstamās informācijas lietotāji

Caur iepriekš minētajām sīkdatnēm savāktos datus izmanto SIA Hoproof un atsevišķi izvēlēti apakšuzņēmēji, kas nodarbojas ar vietņu attīstīšanu, analīzi un reklāmu.